Sr.No.Faculty NameResume
1 DR. SHEELA SANJAY KHEDIKAR (HOD)
2 DR. AMAR KRUSHNARAO BONDRE