Sr.No.Faculty NameResume
1 DR. SHRADDHA SHAMMI GAWANDE (HOD)
2 MR. VILAS BAPURAOJI KAMBLE