Sr.No.Faculty NameResume
1 MR. KIRIT MANISHANKAR PUROHIT (HOD)
2 DR. KALPANA PRAVEEN PANDE
3 MS. MADHURI PREMDAS SHENDE
4 MS. HINA KHAN
5 MS. ASHA SAINI
6 MS. RUTUPARNA BHATTACHARYA