Sr.No.Faculty NameResume
1 DR. KALPANA PRAVEEN PANDE (HOD)
2 MS. HINA KHAN
3 MS. ASHA SAINI
4 MS. RUTUPARNA BHATTACHARYA