Sr.No.Faculty NameResume
1 MR. KIRIT MANISHANKAR PUROHIT (HOD)
2 DR. KALPANA PRAVEEN PANDE
3 MS. HINA KHAN
4 MS. ASHA SAINI
5 MS. RUTUPARNA BHATTACHARYA